കുഞ്ഞിക്കാറ്റ്

Play രണ്ടു തവണ ഞെക്കുക... ഏതാനും നിമിഷം കാത്തിരിക്കുക...ആ, ഈ:

Thursday, November 23, 2006

കേളികൊട്ടുയരുന്ന കേരളം

മികച്ച സംഘാടനം കൊണ്ടും മലയാളികളുടെ കുലീന സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടും കേരളമേള ശ്രദ്ധേയമായി. കാണികളുടെ താത്പര്യപ്രകാരം രണ്ടു തവണ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവന്ന സംഘനൃത്തം.
Play രണ്ടു തവണ ഞെക്കുക... ഏതാനും നിമിഷം കാത്തിരിക്കുക...ആ, ഈ:

തുടരും...

Wednesday, November 01, 2006