ഗ്രീഷ്മം

അടുത്തത്: വര്‍ഷം
ആ, ഈ

Monday, September 11, 2006

3 Comments:

Blogger seeyes said...

പരീക്ഷണമിക്ഷണം

7:38 PM  
Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

സീയെസ്സ് പക്ഷിനിരീക്ഷണവും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. വീഡിയോ കൊള്ളാം. ഒരു വിവരണവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായേനേ.

വീഡിയോയുടെ autostart, false എന്നാക്കുന്നതാവും നല്ലത് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്.

10:29 AM  
Blogger seeyes said...

എങ്ങിനെ വിവരണം കൊടുക്കും? കാക്ക, കൊക്ക്, കോഴി, മയില്‍ എന്നിങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം പക്ഷികളെയേ കണ്ടാല്‍ തിരിച്ചറിയുകയുള്ളു മാഷേ.

10:55 AM  

Post a Comment

<< Home