വര്‍ഷം

കഴിഞ്ഞത്: ഗ്രീഷ്മംആ, ഈ


ഋതുഭേദങ്ങളിലൂടെ...

Wednesday, September 13, 2006

4 Comments:

Blogger ഡാലി said...

മഴ പെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ എടുത്തത്? വീഡീ‍യൊയോടൊപ്പം മഴ വീഴുന്ന ഒച്ച വളരെ ഹൃദ്യമായി.

5:29 AM  
Blogger seeyes said...

ശരിയാണ് ഡാലി, മഴക്കിടയില്‍ പകര്‍ത്തിയത് തന്നെ.

3:56 PM  
Blogger ബിന്ദു said...

അതെന്ത് സാധനത്തിനെയാണ് സൂം ചെയ്ത് പിടിക്കാന്‍ നോക്കിയത്? ആ മഴയുടെ ശബ്ദം... നന്നായി, പാട്ടും.:)

4:15 PM  
Blogger seeyes said...

അത് വെറും കല്ലും തടിയും...

qw_er_ty

7:40 PM  

Post a Comment

<< Home