മഞ്ഞു പെയ്ത ദിവസം

Play രണ്ടു തവണ ഞെക്കുക... ഏതാനും നിമിഷം കാത്തിരിക്കുക... (വലിച്ചിറക്കാൻ... )))ആ, ഈ:

Labels:

Saturday, March 24, 2007

3 Comments:

Blogger ബിന്ദു said...

വീടിനരികിലൂടൊഴുകുന്ന അരുവിയാണോ? പടം പെട്ടെന്നു തീര്‍ന്നുപോയി. :)

7:58 PM  
Blogger SEEYES said...

തന്നെ തന്നെ ബിന്ദു. ഇതില്‍ പക്ഷിമൃഗാദികളും എത്താറുണ്ട്. ദര്‍ശനാരിഷ്ടതകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ പടത്തിന്റെ നീളം കുറച്ചതാണ്.

1:14 PM  
Anonymous gopen said...

ethe enthuttada?

11:22 AM  

Post a Comment

<< Home