യുവതാളം

))ആ, ഈ:

Sunday, May 27, 2007

3 Comments:

Blogger -സു‍-|Sunil said...

ഇതെവിടുത്തെ? ആരാ മൃദംഗം വായിക്കുന്ന പയ്യന്മാര്‍? ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍.....
-സു-

1:51 AM  
Blogger SEEYES said...

സുനിലേ, ഇത് ക്ലീവ്‌ലന്‍ഡ് ത്യാഗരാജാരാധനയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികത്തിന് മുപ്പത് പേര്‍ മുപ്പതിലധികം മിനിട്ട് നടത്തിയ കച്ചേരിയാണ്. കൂടുതല്‍ ഇവിടെ (http://www.aradhana.org)

7:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

We would like to introduce ourselves to Mallu blogs community. We started operating a blog, news, video aggregation from Jan 08. Thanks in advance

Read Malayalam blogs from your cell phones. Click for more details for mobile blogging.
Also check for web browsing

3:50 PM  

Post a Comment

<< Home